Temeljem članka 13. i 18. Zakona o udrugama (Narodne novine broj: 74/14) i članka 14. st. 3. Zakona o sportu (Narodne novine broj: 71/2006, 150/2008, 124/2010, 124/2011, 86/2012, 94/2013, 85/2015), Skupština Teniskog športskog kluba „Koprivnica“ na sjednici održanoj dana 18.9.2015. godine, donosi

STATUT

 TENISKOG ŠPORTSKOG KLUBA „KOPRIVNICA“

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Statutom Teniskog športskog kluba „Koprivnica“ (u nastavku: klub) reguliraju se odredbe o: nazivu, sjedištu, izgledu pečata, zastupanju, načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, članstvu, ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, tijelima kluba, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanja mandata, te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata tijelima kluba, pravima, obvezama i odgovornostima, te stegovnoj odgovornosti članova, izboru i opozivu likvidatora kluba, obavljanju gospodarske djelatnosti, imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja kluba, te drugim pitanjima od značaja za klub.

Članak 2.

Djelovanje kluba temelji se na načelu demokratskog ustroja.

U klubu se osigurava ravnopravnost članova, te ravnopravnost članova tijela upravljanja u ostvarivanju njihovih prava, dužnosti i odgovornosti.

Članak 3.

Klub je sportska udruga nastala slobodnim udruživanjem građana, osnovana  u cilju razvijanja i njegovanja teniskog sporta na području grada Koprivnice.

Teniski športski klub „Koprivnica“ iz Koprivnice upisuje se u Registar športskih djelatnosti pri nadležnom uredu državne uprave.

Članak 4.

Sjedište kluba je u Koprivnici, M. P. Miškine 12.

Članak 5.

Klub se može udružiti u zajednice sportskih udruga, sportske saveze i društva. Klub je neprofitna sportska udruga.

Klub je udružen u Hrvatski teniski savez, Teniski savez sjeverozapadne Hrvatske i Zajednicu sportskih udruga grada Koprivnice.

 

Članak 6.

Klub ima svojstvo pravne osobe, te je nositelj imovinskih prava i obveza.

Rad kluba je javan.

Javnost rada klub ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, a posebno pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu kluba davanjem informacija i izvješća putem web stranice kluba, oglasne ploče kluba, elektronskih medija i putem sredstava javnog priopćavanja.

Članak 7.

Naziv kluba je: Teniski športski klub „Koprivnica“.

Skraćeni naziv kluba je: Teniski klub „Koprivnica“.

Klub ima pečat koji je okrugao, promjera 2,5 cm sa tekstom Teniski klub „Koprivnica“, u sredini kojeg je reket sa teniskom lopticom.

Članak 8.

Klub pred drugim pravnim osobama ili drugim subjektima predstavljaju i zastupaju predsjednik Upravnog odbora i Tajnik kluba.

Predsjednik Upravnog odbora i Tajnik kluba odgovaraju za zakonitost rada kluba, vode poslove kluba sukladno odlukama Skupštine, Upravnog odbora i Izvršnog odbora, podnose prijedlog godišnjeg financijskog izvješća, dostavljaju zapisnik sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga, sklapaju ugovore i poduzimaju druge pravne radnje u ime i za račun kluba.

CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 9.

Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređivanja teniskog sporta među svojim članovima, te u Gradu Koprivnici.

Sukladno cilju iz prethodnog stavka, Klub djeluje u području sporta.

Djelatnosti kluba radi ostvarenja cilja iz prvog stavka ovoga članka su:

 • razvoj tenisa kao sporta i rekreacija, organiziranje okupljanja djece i mladeži kroz tenisku školu i sistematski sportski rad pod stručnim vodstvom,
 • organiziranje i njega kvalitetnog tenisa i omogućavanje kvalitetnim igračima sudjelovanje na natjecanjima,
 • organiziranje teniskih natjecanja radi propagiranja i populariziranja teniskog sporta,
 • organiziranje sportsko – rekreacijskih aktivnosti građana kroz bavljenje teniskim sportom, dijagnosticiranje i kontroliranje motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, podučavanje i osposobljavanje u tenisu i drugim sportskim znanjima i vještinama, te drugim sportskim i rekreativnim aktivnostima koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i psihofizičkim sposobnostima građana,
 • vođenje treninga sportaša,
 • organiziranje klupskih sportskih priredaba i natjecanja,
 • sudjelovanje u prvenstvenim i drugim natjecanjima teniskih klubova,
 • upravljanje i skrb o sportskim objektima i sportskoj opremi kojih je klub vlasnik ili korisnik,
 • sudjelovanje u ostvarivanju programa Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog teniskog saveza, Teniskog saveza sjeverozapadne Hrvatske i Zajednice športskih udruga grada Koprivnice, unapređenje odnosa s teniskim klubovima iz Hrvatske i inozemstva.

Članak 10.

Pored poslova i zadataka iz članka 9. Statuta, klub može sukladno posebnim propisima obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti kojim će stjecati prihode:

 • pružanjem usluge teniske poduke korisnicima u okviru svoje sportske djelatnosti,
 • iznajmljivanjem teniskih terena i teniske opreme korisnicima, kupnjom i prodajom robe,
 • obavljanjem ugostiteljske djelatnosti,
 • organiziranje putovanja radi odlaska na pripreme i natjecanja za članove kluba,
 • organiziranje putovanja (paket-aranžmana i izleta) za članove kluba.

Klub navedene djelatnosti ne obavlja radi stjecanja dobiti.

Ako u obavljanju gospodarskih aktivnosti bude ostvaren višak prihoda nad rashodima, koristit će se isključivo za ostvarenje ciljeva kluba utvrđenih ovim Statutom.

ČLAN KLUBA

Članak 11.

Svaka fizička i pravna osoba može postati članom kluba koja se obveže da će se pridržavati odredaba ovoga Statuta, te nakon što ga kao člana kluba, svojom odlukom, prihvati Izvršni odbor kluba.

Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u klub daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Ako je osoba koja želi postati članom kluba registrirani igrač kod Hrvatskog teniskog saveza, ona postaje članom kluba uz ispunjenje uvjeta iz prethodnog stavka ovoga članka, te je osim toga, dužna dostaviti ispisnicu iz matičnog teniskog kluba.

Članstvo u klubu čine slijedeće kategorije članova:

 • redoviti član kluba,
 • počasni član kluba,
 • potporni član kluba.

Članovi kluba upisuju se u Knjigu članova kluba koja se vodi u elektroničkom obliku.

Knjiga članova kluba obvezno sadrži:

 • ime i prezime, odnosno naziv člana,
 • OIB člana,
 • kategoriju člana,
 • datum rođenja, odnosno datum osnivanja člana,
 • datum pristupanja člana klubu,
 • datum prestanka članstva u klubu.

Knjiga članova kluba mora biti dostupna na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 12.

Klub može imati počasne članove.

Počasni članovi kluba mogu biti pojedinci koji aktivno rade ili su radili u teniskom sportu na ostvarivanju ciljeva i zadataka kluba i u tome imaju posebne zasluge.

Počasne članove bira Skupština kluba na prijedlog Upravnog odbora.

Počasnim članovima izdaje se diploma čiji oblik i sadržaj određuje Upravni odbor kluba.

Članak 13.

Klub može nagraditi i pismeno pohvaliti svoje redovne i počasne članove za osobitu aktivnost.

Klub može nagraditi i pismeno pohvaliti fizičke i pravne osobe te organizacije za osobitu aktivnost u razvoju teniskog sporta.

Nagrade i pohvale dodjeljuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora. Sadržaj pohvale određuje Upravni odbor.

Članak 14.

Članovi kluba imaju pravo:

 • sudjelovati i odlučivati u klubu kroz njegova tijela upravljanja,
 • birati i biti birani u tijela kluba,
 • kao član određenog tijela kluba prisustvovati i sudjelovati u radu njegovih sjednica ili prisustvovati sjednicama tijela kluba prema prethodnom pozivu određenog tijela kluba,
 • davati prijedloge, tražiti obrazloženja o aktivnostima koje klub poduzima i izvještajima koji se podnose,
 • upoznati se sa materijalnim i financijskim stanjem kluba te načinom trošenja sredstava,
 • baviti se tenisom i usavršavati u teniskom sportu,
 • koristiti objekte i drugu imovinu kluba u svojem bavljenjem tenisom,
 • sudjelovati u natjecanjima u klubu i za klub,
 • koristiti ostala prava utvrđena aktima kluba.

Članak 15.

Dužnosti članova kluba su:

 • pridržavati se odredaba Statuta i drugih općih i pojedinačnih akata kluba,
 • pridržavati se pravila o klupskom i kućnom redu,
 • čuvati ugled i imovinu kluba
 • raditi na ostvarivanju ciljeva i zadataka kluba,
 • aktivno sudjelovati u radu tijela kluba,
 • sudjelovati u natjecanjima i susretima za koje ih klub odredi,
 • redovito plaćati članarinu.

Članak 16.

Članstvo u klubu prestaje:

 • istupanjem iz kluba,
 • brisanjem iz članstva kluba,
 • isključenjem iz članstva kluba.

Istupanje iz članstva obavlja se na osnovi slobodne odluke člana kluba.

Brisanje iz članstva obavlja se na osnovi odluke Izvršnog odbora kluba zbog neplaćanja članarine u rokovima utvrđenima posebnom odlukom Upravnog odbora.

Odluku o isključenju iz članstva kluba u prvom stupnju donosi Stegovna komisija u slučaju kada član kluba počini tešku povredu odredaba ovog Statuta, drugih općih akata kluba ili zbog razloga navedenih u zakonu.

ORGANIZACIJA I TIJELA KLUBA

Članak 17.

Tijela upravljanja klubom su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik kluba
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor

Predsjednik Upravnog odbora je ujedno i Predsjednik kluba.

U tijelima upravljanja klubom ne može biti osoba pravomoćno osuđena na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci za neko od kaznenih djela počinjenog s namjerom, a nije primijenjena uvjetna osuda, niti osoba koja je posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za prekršaj u sportu i na sportskim natjecanjima prema odredbama Zakona o sportu i posebnih propisa kojima se propisuju prekršaji u sportu i na sportskim natjecanjima.

U tijelima upravljanja klubom ne može biti osoba za koju postoje zapreke za izbor ili imenovanje iz Zakona o sportu ili drugog posebnog propisa iz područja sporta.

SKUPŠTINA

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo upravljanja klubom.

Skupštinu čine redoviti članovi kluba i počasni članovi kluba, te sponzori i donatori kao potporni članovi kluba koji su u razdoblju od prethodne sjednice Skupštine kluba do dana sazivanja sjednice Skupštine kluba svrstani u deset najvećih sponzora, odnosno donatora kluba.

 

Članak 19.

Skupština može biti redovita ili izvanredna.

Redovita Skupština održava se jednom godišnje.

Izvanredna Skupština održava se prema potrebi.

Skupštinu saziva Upravni odbor na vlastitu inicijativu ili na prijedlog 1/3 članova kluba.

Skupština se saziva u roku od 15 dana od donošenja odluke o sazivu. Ako ju ne sazove Upravni odbor, sazvat će je predlagač.

U slučaju isteka odnosno prestanka mandata Upravnom odboru kluba, a da pri tome nije sazvana nova Skupština, Skupštinu će sazvati Nadzorni odbor kluba, a ako on iz bilo kojeg razloga nije mogućnosti sazvati Skupštinu, sazvat će je najmanje 1/3 članova kluba.

Odluka o sazivu Skupštine sadrži dnevni red, dan, vrijeme i mjesto održavanja Skupštine.

Poziv za Skupštinu članovima kluba se objavljuje na oglasnoj ploči kluba ili na internetskoj stranici kluba.

Članak 20.

Skupština obavlja sljedeće poslove:

 • donosi, mijenja i dopunjuje Statut kluba,
 • utvrđuje osnovne smjernice razvitka kluba,
 • usvaja plan rada i financijski plan kluba za sljedeću kalendarsku godinu, završni račun i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • usvaja izvješća o radu kluba,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine kluba,
 • upravlja nepokretnom imovinom kluba,
 • donosi odluke o statusnim promjenama,
 • odlučuje o pitanjima značajnim za razvoj sporta u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • bira i razrješava Upravni odbor, Nadzorni odbor, likvidatora, te ocjenjuje rad kluba,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja klubova i udruga,
 • odlučuje o dodjeli titule počasnog člana kluba,
 • obavlja druge poslove određene zakonom ili Statutom.

Članak 21.

Sjednicom Skupštine predsjedava Predsjednik kluba ili u njegovoj odsutnosti osoba koju odredi Predsjednik kluba.

Svaki član Skupštine ima jedan glas.

Maloljetne članove Skupštine na sjednici zastupaju njihovi zakonski zastupnici.

Punoljetne članove Skupštine lišene poslovne sposobnosti zastupaju njihovi skrbnici.

Za pravovaljano donošenje odluka, na Skupštini mora biti zastupljeno najmanje 1/4 članova Skupštine (kvorum).

Ako u zakazano vrijeme početka sjednice Skupštine, kvorum iz prethodnog stavka nije ostvaren, početak sjednice odgodit će se za 15 minuta, a ako ni tada ne bude udovoljeno uvjetu iz prethodnoga stavka, smatrat će se da je udovoljeno uvjetu kvoruma, ako je sjednici zastupljeno najmanje 10 članova Skupštine.

Skupština pravovaljano odlučuje natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Glasanje može biti javno ili tajno o čemu Skupština odlučuje javnim glasanjem.

Zapisnik o radu Skupštine i odluke Skupštine potpisuju Predsjednik kluba i Tajnik.

Odluka o prestanku rada kluba donosi se 2/3 većinom glasova prisutnih članova. Ovom glasanju mora biti prisutno najmanje 2/3 svih članova kluba.

UPRAVNI ODBOR

Članak 22.

Upravni odbor kluba je izvršni organ Skupštine u kojem svi članovi imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti.

Upravni odbor broji 21 član i bira ga između svojih članova Skupština kluba.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

 

Članak 23.

Upravni odbor kluba:

 • rukovodi klubom u vremenu između dvije skupštine
 • provodi odluke Skupštine,
 • donosi opće i pojedinačne akte osim Statuta,
 • po potrebi osniva stručne službe i stalna ili povremena radna tijela (komisije, radne grupe i drugo) za rješavanje pojedinih pitanja i zadataka,
 • izvršava financijski plan i donosi periodične obračune,
 • donosi odluku o sazivanju Skupštine, te priprema njezine sjednice,
 • vodi financijsko i materijalno poslovanje kluba,
 • upravlja pokretnom imovinom kluba,
 • predlaže počasne članove kluba,
 • podnosi izvještaj o radu Skupštini,
 • bira i razrješuje članove Izvršnog odbora iz svojih redova,
 • imenuje i opoziva Tajnika kluba,
 • bira i razrješuje Stegovnu komisiju kluba,
 • imenuje i opoziva osobu koja vodi natjecateljski pogon kluba,
 • odlučuje i donosi odluke o svemu što Statutom ili zakonom nije dano u nadležnost drugog tijela kluba,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima kluba.

Članak 24.

Naredbodavci za izvršavanje prihoda i rashoda su predsjednik Upravnog odbora, Tajnik kluba, te osobe koje imenuje Upravni odbor.

Članak 25.

Upravni odbor donosi odluke na sjednicama. Sjednice saziva predsjednik Upravnog odbora na vlastitu inicijativu ili na zahtjev 1/3 članova Upravnog odbora. Sjednicom predsjedava predsjednik Upravnog odbora, te predlaže dnevni red. U njegovoj odsutnosti zamjenjuje ga potpredsjednik Upravnog odbora ili Tajnik kluba.

Upravni odbor pravno valjano odlučuje, ako je sjednici osobno nazočno najmanje jedanaest njegovih članova.

Upravni odbor donosi odluke na sjednicama većinom glasova prisutnih članova Upravnog odbora.

Članak 26.

Predsjednika Upravnog odbora i jednog potpredsjednika bira ovaj odbor iz reda svojih članova. Ako je istaknuto više kandidata biranje se vrši tajnim glasanjem.

Mandat predsjednika i potpredsjednika traje 4 godine.

Članak 27.

Predsjednik Upravnog odbora brine se da rad kluba bude u skladu sa zakonom i drugim propisima i Statutom.

Članak 28.

Upravni odbor kluba može u toku svog mandata na mjesto članova Upravnog odbora koji su svojom voljom istupili iz Upravnog odbora ili u njemu ne žele raditi, kooptirati nove članove ali ne više od 1/3 ukupnog broja.

Članak 29.

Tajnika kluba bira Upravni odbor iz reda svojih članova. Mandat Tajniku kluba traje četiri godine.

Članak 30.

Tajnik kluba:

 • zastupa klub,
 • vodi klupsku administraciju,
 • vodi evidenciju članova kluba i ažurira Knjigu članova kluba,
 • organizira rad na izvršavanju odluka i zadataka kluba,
 • priprema prijedloge odluka i zaključaka koje donose tijela kluba,
 • priprema prijedloge programa i plana rada kluba,
 • priprema prijedloge financijskog plana i organizira njegovo izvršavanje,
 • izvršava odluke tijela kluba, ako njihovo izvršenje nije povjereno drugom organu,
 • brine se o zakonitosti rada kluba,
 • potpisuje poslovnu dokumentaciju kluba,
 • odlučuje o službenim putovanjima u zemlji za članove kluba i osobe koje rade za taj klub,
 • podnosi izvještaj o svom radu Upravnom odboru,
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost ili zadatak.

Članak 31.

Članovi Upravnog odbora i tajnik kluba odgovorni su za svoj rad Upravnom odboru i Skupštini.

Svaki član Upravnog odbora odgovoran je za svoj rad kao i za rad Upravnog odbora u cjelini.

Članak 32.

Ako član Upravnog odbora ili tajnik nemarno obavljaju svoju dužnost ili postupaju suprotno Statutu, drugom općem aktu ili zakonu može se pokrenuti postupak za njihov opoziv.

Postupak opoziva pokreće i odluku donosi Skupština kluba na obrazloženi prijedlog 1/3 članova Upravnog odbora.

Postupak za opoziv Upravnog odbora u cjelini može se pokrenuti ako on ne obavlja dužnosti utvrđene Statutom ili drugim općim aktom.

Članak 33.

Pojedini član Upravnog odbora ili Upravni odbor kao cjelina opozvan je ako se za opoziv izjasni više od ½ ukupnog broja članova kluba.

IZVRŠNI ODBOR

Članak 34.

Izvršni odbor kluba broji pet članova.

Izvršni odbor bira Upravni odbor iz reda svojih članova.

Mandat članovima Izvršnog odbora traje četiri godine.

Predsjednik Upravnog odbora Kluba je i predsjednik Izvršnog odbora.

Izvršni odbor kluba:

 • organizira stručne poslove u klubu radi ostvarivanja sportskih aktivnosti,
 • organizira sportska natjecanja i priredbe,
 • organizira korištenje sportskih terena,
 • odlučuje o zasnivanju radnih odnosa,
 • rješava o prijemu i prestanku članstva u klubu,
 • rješava o sporovima i sukobu interesa unutar kluba,
 • obavlja i druge poslove koje na njega prenese Upravni odbor.

Predsjednik Izvršnog odbora saziva sjednice Izvršnog odbora po vlastitoj inicijativi ili na zahtjev 1/3 članova Izvršnog odbora, predlaže dnevni red i predsjeda sjednicama.

Izvršni odbor pravno valjano odlučuje, ako su sjednici osobno nazočna najmanje tri njegova člana.

Izvršni odbor donosi odluke na sjednicama većinom glasova prisutnih članova Izvršnog odbora.

NADZORNI ODBOR

Članak 35.

Nadzorni odbor sastoji se od tri člana, koje na vrijeme od četiri godine bira Skupština.

Članovi Nadzornog odbora biraju predsjednika.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova.

Nadzorni odbor nadzire zakonitost financijskog i materijalnog poslovanja kluba i zakonitost odluka Upravnog odbora i dužnosnika kluba u raspolaganju imovinom kluba.

Jednom godišnje podnosi Skupštini izvješće o obavljenom nadzoru. Ako to okolnosti nalažu Nadzorni odbor može obaviti izvanredni nadzor, te u slučaju da je nalaz takve naravi da ukazuje na opasnost za dalji opstanak kluba, Nadzorni odbor predlaže Upravnom odboru da sazove Skupštinu. Ako Upravni odbor to ne učini u roku od 15 dana, Nadzorni odbor može sam sazvati Skupštinu.

STEGOVNI POSTUPAK

Članak 36.

Klub ima stegovnu komisiju od tri člana.

Protiv člana kluba može se voditi stegovni postupak, te mu se mogu izricati slijedeće stegovne mjere:

 • opomena,
 • isključenje iz kluba.

Stegovni postupak vodi se prema odredbama Stegovnog pravilnika HTS-a.

Stegovna komisija kluba u prvom stupnju odlučuje većinom glasova svojih članova.

Protiv odluke stegovne komisije dopuštena je žalba u roku od 15 dana od dana dostave odluke. O žalbi konačno odlučuje Upravni odbor kluba.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 37.

Sporove koji se u vezi sa sportskom djelatnošću kluba pojave među članovima kluba rješavat će Izvršni odbor kluba na vlastitu inicijativu ili na prijedlog člana kluba koji se nalazi u spori s nekim drugim članom kluba.

O sukobu interesa pojedinih članova kluba sa interesima kluba rješavat će Izvršni odbor kluba na vlastitu inicijativu, na inicijativu bilo kojeg člana kluba ili tijela kluba.

Nezadovoljan strana protiv odluka Izvršnog odbora kluba u stvarima iz stavka 1. i 2. ovoga članka ima pravo žalbe koja se podnosi u roku od 15 dana Upravnom odboru kluba.

EKONOMSKI ODNOSI I MATERIJALNO FINANCIJSKO POSLOVANJE KLUBA

Članak 38.

Klub samostalno određuje unutarnje odnose i poslovanje općim aktima u skladu sa zakonom i Statutom.

Svoje odnose sa drugim pravnim osobama i subjektima klub regulira u skladu sa zakonom i Statutom.

Članak 39.

Klub donosi godišnji plan rada kojim se postavljaju i određuju neposredni zadaci kluba u toj godini.

Ovaj se plan tijekom godine može mijenjati ako nastupe bitno promijenjene okolnosti.

Članak 40.

Klub ostvaruje prihode od:

 • članarine,
 • vlastitih sportskih i gospodarskih djelatnosti,
 • dotacija iz proračuna za javne potrebe u sportu,
 • priloga i darova,imovine i prava,
 • ugovora o donacijama i sponzorstvima,
 • drugih izvora.

Članak 41.

Visinu članarine utvrđuje Upravni odbor. Članarina se plaća po postupku koji utvrdi Upravni odbor.

Članak 42.

Za preuzete obaveze u pravnom prometu klub odgovara svom svojom imovinom.

Članak 43.

Financijskim planom kluba kojeg donosi Skupština raspoređuju se sredstva:

 • Za izvršenje ciljeva i zadataka kluba,
 • Za funkcionalne i materijalne rashode kluba
 • Za rad učinjen u interesu kluba.

Članak 44.

U toku poslovne godine Skupština može po potrebi mijenjati financijski plan.

PRESTANAK KLUBA

Članak 45.

Klub prestaje s djelovanjem u slučajevima predviđenim zakonom ili Statutom.

U slučaju prestanka djelovanja kluba, odluku o tome kome će pripasti imovina kluba donosi Skupština, a imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, može predati udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve kao klub.

Ako Skupština iz bilo kojeg razloga ne može provesti postupak iz prethodnog stavka s imovinom kluba, preostalu imovinu stječe Grad Koprivnica.

Članak 46.

Likvidatora kluba bira i opoziva Skupština u skladu s odredbama Statuta.

Osoba likvidatora upisuje se u registar udruga kao osoba ovlaštena za provedbu postupka likvidacije.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Za tumačenje odredaba Statuta nadležna je Skupština kluba.

Za tumačenje drugih općih akata kluba nadležan je Upravni odbor kluba.

Članak 48.

Mandat svim članovima tijela kluba koji je u tijeku u trenutku donošenja ovoga Statuta, traje do isteka njihovog mandata na koji su izabrani.

Članak 49.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut teniskog kluba „Koprivnica“ od 23. 03. 1993. g., te izmjene i dopune Statuta od 14.01.1998. i 23.12.2008. godine.

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

POTPIS OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE (PREDSJEDNIKA)

Izvorni tekst možete preuzeti ovdje.