tennis court

tennis courtTeren za tenis je pravokutnik, duljine 78 stopa (23.77 m) te širine 27 stopa (8.23 m), za igru pojedinaca (singl), dok za igru parova (double) širina igrališta iznosi 36 stopa (10.97 m).

Igralište je po sredini mrežom podijeljeno na dva dijela. Mreža je nategnuta užetom ili metalnom žicom koja prolazi iznad ili je učvršćena za dva stupa (net post) na visini od 3.5 stope (1.07 m). Mreža treba biti potpuno nategnuta tako da u potpunosti ispunjava prostor između stupova te mora imati dovoljno male očice kako lopta ne bi mogla prolaziti kroz njih. Na sredini visina mreže treba iznositi 3 stope (0.914 m) te je na tom dijelu treba pričvrstiti remenom (strap). Porub (band) treba prekrivati uže ili žicu te vrh mreže. Remen i porub trebaju biti u potpunosti bijele boje. Za igru parova, središta stupova za mrežu trebaju se nalaziti 3 stope (0.914 m) izvan igrališta za parove sa svake strane.

Za igru pojedinaca, ukoliko se koristi mreža za igru pojedinaca, središta stupova trebaju se nalaziti 3 stope (0.914 m) izvan igrališta za pojedince sa svake strane. Ako se koristi mreža za igru parova, tada mrežu treba sa svake strane poduprijeti, na visini od 3 ½ stope (1.07 m) sa dvije letvice za igru pojedinaca (single sticks), čija središta moraju biti 3 stope (0.914 m) izvan igrališta za igru pojedinaca.court dimensions

Linije na krajevima igrališta nazivaju se osnovne linije, a linije na stranama igrališta zovu se uzdužne linije. Između uzdužnih linija za igru pojedinaca na udaljenosti od 21 stope (6.40 m) sa svake strane mreže, paralelno s mrežom povučene su dvije linije. Te linije nazivamo servisnim linijama. Sa svake strane mreže prostor između servisne linije i mreže treba podijeliti na dva jednaka dijela, središnjom servisnom linijom. Tako nastali dijelovi nazivaju se servis polja. Središnja servisna linija mora biti paralelna s uzdužnim linijama te se mora nalaziti točno na polovici između njih.

Svaka osnovna linija mora na polovici biti podijeljena sa središnjim znakom, dugačkim 4 inča (10 cm), koji treba biti nacrtan unutar igrališta paralelno s uzdužnim linijama.

Središnja servisna linija i središnji znak široki su 2 inča (5 cm).

Ostale linije mogu biti široke od 1 inča (2.5 cm) do 2 inča (5 cm), dok osnovna linija može biti široka i do 4 inča (10 cm).

Sve dimenzije igrališta računaju se do vanjskih krajeva linija i sve linije na igralištu trebaju biti u istoj boji, dovoljno različitoj od boje podloge.